PRIVATUMO POLITIKA

Duomenų valdytojas

UAB „WiseOn“, juridinio asmens kodas 110855792, registruotos buveinės adresas: Konstitucijos pr. 7, Vilnius, adresas korespondencijai: Gynėjų g. 14-24, Vilnius, tel. Nr. +370 677 95135, el. pašto adresas info@wiseon.eu, svetainė https://www.wiseon.eu/.

 1.         VARTOJAMOS SĄVOKOS

1.1.     Asmens duomenys – bet kokia su fiziniu asmeniu (Duomenų subjektu) susijusi informacija, kuri pagal Asmens duomenų apsaugos teisės aktus laikoma Asmens duomenimis.

1.2.      Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija ar operacijų visuma, įskaitant rankiniu ar automatiniu būdu. Tai apima Asmens duomenų rinkimą, registravimą, tvarkymą, sisteminimą, saugojimą, pritaikymą ar keitimą, paiešką, susipažinimą, naudojimą, atskleidimą perduodant, platinant ar kitaip padarant juos prieinamus, suderinimą ar sujungimą, apribojimą, ištrynimą ar sunaikinimą.

1.3.     Organizacija – UAB „WiseOn“, juridinio asmens kodas 110855792, registruotos buveinės adresas: Konstitucijos pr. 7, Vilnius, adresas korespondencijai: Gynėjų g. 14-24, Vilnius.

1.4.      Duomenų valdytojas – fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri viena arba kartu su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Europos Sąjungos arba valstybės narės įstatymuose, duomenų valdytojas arba konkretūs jo paskyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės įstatymuose.

1.5.      Duomenų gavėjas – fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami Asmens duomenys, nepriklausomai nuo to, ar ji yra trečioji šalis, ar ne.

1.6.      Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko Asmens duomenis.

1.7.      Duomenų subjektas – fizinis asmuo (įskaitant Organizacijos darbuotoją), kurio asmens duomenys tvarkomi arba ketinami tvarkyti.

1.8.      IP adresas – unikalus numeris, vadinamas interneto protokolo (IP) adresu, priskiriamas kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui.

1.9.      Paslaugų teikėjai – fiziniai ar juridiniai asmenys, dirbantys pagal individualios veiklos pažymas, autorines teises ar paslaugų teikimo sutartis, kurie teikia Organizacijai su Organizacija sutartas paslaugas ar prekes.

1.10.    Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame pateikiamos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės ir nuostatos, taikomos lankytojui lankantis Svetainėje, taip pat Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka, taikoma Organizacijoje.

1.11.    Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kurie įrašomi į įrenginį, kai lankotės Svetainėje, ir kurie leidžia Svetainei kurį laiką įsiminti informaciją apie naršymą Svetainėje ir atpažinti Svetainės lankytoją kito apsilankymo metu.

1.12.    Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus, apgalvotas ir nedviprasmiškas Duomenų subjekto valios pareiškimas, kuriuo jis pareiškimu arba aiškiu teigiamu veiksmu išreiškia sutikimą tvarkyti su juo susijusius Asmens duomenis;

1.13.    Svetainė – Organizacijos valdoma interneto svetainė: https://www.wiseon.eu/.

1.14.    Reglamentai – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

1.15.   Tiesioginė rinkodara – veikla, kuria siekiama siūlyti prekes ar paslaugas asmenims ir (arba) sužinoti jų nuomonę apie siūlomas prekes ar paslaugas paštu, elektroniniu paštu, telefonu ar bet kokiu kitu tiesioginiu būdu.

1.16.   Vidaus administravimas – tai veikla, kuria užtikrinamas savarankiškas duomenų valdytojo funkcionavimas (struktūros valdymas, personalo valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, kanceliarinis darbas).

2.        BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.     Šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai, kaip Organizacija tvarko Duomenų subjektų, palaikančių verslo santykius su Organizacija, Asmens duomenis. Papildoma informacija gali būti pateikta jūsų ir Organizacijos pasirašytose paslaugų ir kitose sutartyse.

2.2.     Rekomenduojame jums atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką prieš užmezgant verslo santykius su Organizacija. Privatumo politiką galite peržiūrėti bet kuriuo metu Svetainėje.

2.3.     Asmens duomenų tvarkymą Organizacijoje nustato Reglamentai, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, taip pat Organizacijos vidaus teisės aktai.

3.        ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

3.1.    Tvarkomų Asmens duomenų apimtis priklauso nuo Duomenų subjekto užsakytų ar naudojamų paslaugų ir informacijos, kurią Duomenų subjektas pateikia naudodamasis paslaugomis, lankydamasis Svetainėje, pateikdamas savo duomenis įdarbinimo Organizacijoje tikslais.

3.2.    Organizacija siekia užtikrinti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, tik tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti, ir laikantis aiškių ir skaidrių teisės aktuose nustatytų Asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

3.3.    Duomenų subjektas neprivalo pateikti Organizacijai jokių asmens duomenų, tačiau tokiu atveju gali būti neįmanoma visiškai ar iš dalies užmegzti verslo santykių su Organizacija.

4.        ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS, TIKSLAI IR PAGRINDAI

4.1.    Duomenys tvarkomi tik pagal teisėto tvarkymo kriterijų. Organizacija tvarko Asmens duomenis Organizacijos paslaugų pardavimo ir sutarčių vykdymo tikslais (įskaitant, bet neapsiribojant, konsultavimo, programavimo, skaitmeninio turinio kūrimo ir kitas paslaugas), taip pat užklausų administravimo, statistikos, informuotumo didinimo, tiesioginės rinkodaros (naujienlaiškių siuntimo), įdarbinimo, vidaus administravimo ir kitais šioje Privatumo politikoje ir Organizacijos vidaus teisės aktuose nurodytais tikslais.

4.2.    Asmens duomenys Organizacijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, Duomenų subjektai ir / arba teisės aktai. Paprastai (jei nenurodyta kitaip) Asmens duomenys Organizacijoje tvarkomi 10 (dešimt) metų nuo Asmens duomenų gavimo. Konkrečios Asmens duomenų tvarkymo, įskaitant saugojimą, sąlygos yra arba gali būti nurodytos Privatumo politikoje ir / arba Organizacijos vidaus teisės aktuose.

4.3.    Organizacijos klientų Asmens duomenys tvarkomi paslaugų sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais (įskaitant bendravimą su klientu), Asmens duomenų tvarkymo pagrindas – sudarytos sutarties vykdymas. Šiuo tikslu Organizacija renka šiuos klientų Asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas, namų adresas; jei klientas yra juridinis asmuo: pavadinimas, pareigos, atstovavimo forma, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita informacija, kurią klientas pateikia Organizacijai norėdamas gauti paslaugas. Duomenys tvarkomi tol, kol tinkamai įvykdžius su klientu sudarytą sutartį ji nustoja galioti; vėliau duomenys saugomi 10 (dešimt) metų siekiant reikšti, vykdyti ar ginti Organizacijos teisinius reikalavimus ir vykdant Organizacijos pareigą archyvuoti teisės aktuose numatytus dokumentus.

4.4.    Organizacija taip pat tvarko potencialių klientų Asmens duomenis, kai jie kreipiasi į Organizaciją užpildydami užklausos formą Svetainėje, elektroniniu paštu, socialiniuose tinkluose arba telefonu. Potencialių klientų Asmens duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant, preliminarių konsultacijų teikimo ir Organizacijos paslaugų siūlymo tikslais. Potencialių klientų Asmens duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtu interesu. Svetainė renka vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, taip pat kitą potencialaus kliento užklausos formoje pateiktą informaciją. Susisiekdama su potencialiais klientais el. paštu, socialiniuose tinkluose ar telefonu, Organizacija taip pat gali tvarkyti kitus potencialių klientų Asmens duomenis. Duomenys šiuo pagrindu tvarkomi tol, kol su klientu pasirašoma sutartis (po to asmens duomenys tvarkomi pagal Privatumo politikos 4.3 punktą) arba kol potencialus klientas atsisako sudaryti sutartį; vėliau duomenys saugomi 5 (penkerius) metus, kad būtų galima išreikšti, įgyvendinti ar apginti Organizacijos teisinius reikalavimus.

4.5.    Organizacija Svetainėje pateikia informaciją apie slapukus (slapukų pagalba renkamus Asmens duomenis ir surinktų Asmens duomenų tvarkymo tikslus, slapukų saugojimo terminą, informaciją apie tai, kad naudotojas gali bet kada atšaukti savo sutikimą saugoti slapukus, kai slapukai saugomi Duomenų subjekto sutikimu). Organizacija suteikia galimybę sutikti, kad Svetainės lankytojo galiniame įrenginyje būtų saugomi funkciniai, sekimo, reklaminiai ir / arba trečiųjų šalių slapukai. Būtinieji slapukai naudojami teisėto intereso pagrindu. Slapukai naudojami Svetainei tobulinti, rinkodaros kampanijoms atnaujinti, svetainės lankomumo statistikai ir stebėjimui. Informacija apie slapukų naudojimą turi būti pateikta ir sutikimas turi būti gautas prieš naudojant slapuką pirmą kartą, t. y. turi būti gautas išankstinis sutikimas naudoti slapuką. Jei sutikimas gautas, pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu ateityje sutikimo vėl nereikia. Tai taikoma ir trečiųjų šalių naudojamiems slapukams.

4.6.    Svetainėje taip pat renkami svetainės lankytojų duomenys: IP adresas, Svetainės naršymo istorija ir data. Duomenys renkami statistikos tikslais. Svetainės lankytojų statistika analizuojama naudojant „Google Analytics“. „Google Analytics“ slapukų surinkta informacija apie Svetainės naršymo istoriją bus perduodama ir saugoma google.org serveriuose. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti patogesnę navigaciją Svetainėje, teikti pasiūlymus ir daugiau sužinoti apie Svetainės lankytojų elgseną, analizuoti tendencijas ir tobulinti Svetainę bei teikiamas paslaugas. Daugiau informacijos rasite svetainėje allaboutcookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

4.7.    Jei Duomenų subjektas nesutinka, kad slapukai būtų saugomi jo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje, jis gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Paminėtina, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete greitį, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą arba užblokuoti prieigą prie Svetainės.

4.8.    Tiesioginės rinkodaros (naujienlaiškių siuntimo) tikslais Organizacija tvarko Asmens duomenis remdamasi Duomenų subjekto sutikimu. Bendrovė tvarko šiuos duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pareigos, vartotojo vardas socialiniuose tinkluose. Duomenys tvarkomi 5 (penkerius) metus nuo duomenų subjekto sutikimo gavimo arba tol, kol duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo. Jei Duomenų subjektas atšaukia sutikimą tvarkyti duomenis šiame punkte aptartu(-ais) tikslu(-ais), tik Duomenų subjekto sutikimo davimo faktas saugomas 10 (dešimt) metų nuo sutikimo laikotarpio pabaigos arba sutikimo atšaukimo, siekiant išreikšti, įgyvendinti ar apginti Organizacijos teisinius reikalavimus. Duomenų subjektas gali bet kuriuo metu atšaukti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros, susisiekęs su Organizacija el. paštu info@wiseon.eu arba gautame naujienlaiškyje paspaudęs „atsisakyti prenumeratos“.

4.9.    Organizacijos reklamos tikslais Organizacija valdo paskyras socialinėje žiniasklaidoje, kuriose teisėto intereso pagrindu tvarkomi šie Asmens duomenys: Duomenų subjekto profilis ir kita informacija, pavyzdžiui, Organizacijos profilio peržiūros data, komentarai, patiktukai, paspaudimai „sekti“ ir kiti paspaudimai. Nors Organizacija yra sukūrusi paskyras ir jas administruoja socialiniuose tinkluose, Duomenų subjekto socialiniuose tinkluose pateiktą informaciją (įskaitant pranešimus, patiktukus, paspaudimus „sekti“ ir t. t. bei kitus pranešimus) arba informaciją, kurią Duomenų subjektas gauna apsilankęs Organizacijos profiliuose (įskaitant informaciją, gautą naudojant socialiniuose tinkluose naudojamus slapukus) arba skaitydamas Organizacijos įrašus socialiniame tinkle, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Paprastai socialinio tinklo valdytojas tvarko Asmens duomenis (net ir tuos, kuriuos Organizacija surenka pasirinkusi papildomus paskyros nustatymus) socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais pagal socialinio tinklo valdytojo Privatumo politiką. Socialinių tinklų valdytojai renka informaciją apie tai, kokio tipo turinį mato Duomenų subjektas, ką jis veikia socialiniame tinkle, su kuo bendrauja, kaip dažnai ir kaip ilgai su juo bendrauja, socialinio tinklo veiklą ir kitą informaciją, įskaitant informaciją apie naudojamą įrenginį. Socialinių tinklų operatorių Privatumo politika skelbiama interneto svetainėse: https://www.facebook.com/policy.php; https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; https://twitter.com/en/privacy.

4.10.    Įdarbinimo tikslu Organizacija tvarko šiuos Duomenų subjekto pateiktus Asmens duomenis: gyvenimo aprašymą, nuotrauką, motyvacinį laišką, vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą, taip pat kitą Duomenų subjekto pateiktą informaciją. Asmens duomenys, pateikti Organizacijai teikiant paraišką dėl konkrečios Organizacijoje paskelbtos darbo vietos, tvarkomi remiantis teisėtais Organizacijos ir Duomenų subjekto interesais. Potencialių Organizacijos darbuotojų asmens duomenys sunaikinami pasibaigus Organizacijos vykdomai atrankai į konkrečias pareigas, jei su jais nesudaroma darbo sutartis. Gavusi Duomenų subjekto sutikimą, Organizacija ne ilgiau kaip vienerius metus saugos ir tvarkys Asmens duomenis būsimoms darbuotojų atrankoms. Kandidatai informuojami apie Asmens duomenų saugojimo terminą ir galimybes išreikšti sutikimą pirmą kartą susisiekus žodžiu arba el. paštu (jei potencialus darbuotojas kreipiasi į Organizaciją el. paštu). Duomenų saugojimo laikotarpiu Organizacija gali vertinti Duomenų subjekto kandidatūrą ir teikti pasiūlymus dėl darbo Organizacijoje. Duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti Asmens duomenis šiame punkte nurodytu tikslu, aiškiai ir nedviprasmiškai raštu išreikšdamas savo valią Organizacijai. Organizacija gali gauti kandidatų duomenis tiesiogiai iš Duomenų subjektų arba naudodamasi Organizacijos pasirinktais interneto portalais, kuriuose vykdoma darbuotojų paieška ir skelbiami darbo skelbimai.

4.11.    Darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir vidinio administravimo tikslais Organizacija tvarko šiuos Duomenų subjekto pateiktus Asmens duomenis: vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, gimimo datą, asmens kodą, banko sąskaitos numerį, socialinio draudimo numerį, nuotrauką, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, informaciją, susijusią su Darbuotojo sveikatos būkle, ir kitus duomenis, būtinus Organizacijai tinkamai vykdyti savo, kaip Darbdavio, pareigas. Darbuotojų Asmens duomenys saugomi vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu patvirtintoje Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje nurodytais terminais.

4.12.    Organizacija turi teisę saugoti Asmens duomenis serveryje tiek, kiek tai būtina Svetainėje vykdomos veiklos specifikai, jei Organizacijos kliento pateikti duomenys buvo (i) panaudoti neteisėtai veiklai arba (ii) buvo įtariama tapatybės vagystė ar kitoks nusižengimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jei Organizacija gavo skundų, susijusių su atitinkamu Organizacijos klientu, arba jei Organizacija pastebėjo atitinkamo Organizacijos kliento padarytus pažeidimus, arba (iv) kitais teisėtais Asmens duomenų saugojimo tikslais. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

4.13.    Organizacija gali tvarkyti Duomenų subjekto Asmens duomenis kitais tikslais, vadovaudamasi Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir vidaus teisės aktų reikalavimais.

5.            TVARKOMŲ DUOMENŲ TEIKIMAS KITIEMS SUBJEKTAMS. DUOMENŲ VALDYTOJAI IR TVARKYTOJAI

5.1.      Organizacija neteikia tvarkomų Asmens duomenų trečiosioms šalims be išankstinio Duomenų subjekto sutikimo, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Asmens duomenys gali būti teikiami pagal Asmens duomenų valdytojo ir Duomenų gavėjo sudarytą Asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju) arba Duomenų gavėjo prašymu (vienkartinio teikimo atveju). Susitarime nurodomas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis. Prašyme nurodomas asmens duomenų naudojimo tikslas, jų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų asmens duomenų apimtis.

5.2.      Organizacija gali perduoti tiek iš Duomenų subjekto gautus, tiek Organizacijos surinktus Asmens duomenis kompetentingoms valstybės institucijoms, jei tai susiję su jų atliekamu tyrimu / patikrinimu ar tam tikra vykdoma funkcija, o teisės aktai numato Organizacijos pareigą suteikti joms tokią informaciją.

5.3.      Asmens duomenis gali tvarkyti Duomenų tvarkytojai, teikiantys Organizacijai buhalterinės apskaitos, serverių nuomos, biuro valymo, apsaugos ir kitas paslaugas, taip pat prekių tiekėjai.

5.4.      Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Organizacijos nurodymus ir tik tiek, kiek būtina siekiant tinkamai įvykdyti Sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdama Duomenų tvarkytojus, Organizacija siekia užtikrinti, kad Duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumo priemones ir išlaikytų Asmens duomenų konfidencialumą.

5.5.      Asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti teikiami šiais būdais: raštu, elektroninėmis priemonėmis arba kitais su Duomenų valdytojais suderintais būdais.

6.          ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

6.1.     Organizacija tvarko Asmens duomenis laikydamasi Reglamente nustatytų pagrindinių Asmens duomenų tvarkymo principų, įskaitant teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo; tikslo ribojimo; duomenų mažinimo; tikslumo; saugojimo laiko ribojimo; vientisumo ir konfidencialumo; atskaitomybės principus.

6.2.     Organizacija, taikydama savo vidines organizacines ir technines priemones, deda visas pagrįstas pastangas, kad užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo bet kokių neteisėtų veiksmų. Visi Duomenų subjekto pateikti Asmens duomenys ir kita informacija laikomi konfidencialiais. Prieigą prie Asmens duomenų turi tik tie Organizacijos darbuotojai ir Organizacijos duomenų tvarkytojai, kuriems tai yra būtina darbo užduotims atlikti arba paslaugoms teikti.

7.           DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

7.1.       Kiekvienas Duomenų subjektas turi šias teises:

7.1.1. bet kuriuo metu susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis;

7.1.2. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam jie teikiami;

7.1.3. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir / arba sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymą;

7.1.4 neduoti sutikimo tvarkyti savo Asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai tokie Asmens duomenys tvarkomi teisėtais Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies, kuriai teikiami Asmens duomenys, interesais ir kai Duomenų subjekto interesai yra viršesni;

7.1.5. reikalauti, kad pateikti Asmens duomenys būtų sunaikinti;

7.1.6. reikalauti, kad Asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;

7.1.7. reikalauti, kad jo pateiktus Asmens duomenis, jei jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu ir jei jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, Duomenų valdytojas perduotų kitam Duomenų valdytojui, jei tai techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);

7.1.8. teisė nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi tik automatizuotai;

7.1.9. teisę nesutikti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;

7.1.10. teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo;

7.1.11. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Asmens duomenų tvarkymo.

7.2.       Duomenų subjektas, kreipdamasis į Organizaciją, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba notaro patvirtintą jo kopiją, o kreipdamasis elektroninėmis priemonėmis – patvirtinti savo tapatybę elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3.       Prašymas dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas Duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir / arba kiti kontaktiniai duomenys, kuriais galima susisiekti su Duomenų subjektu arba prašyti atsakymo dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

7.4.       Duomenų subjektas savo teisėmis gali naudotis pats arba per atstovą. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir / arba kitus kontaktinius duomenis, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę ir kitus duomenis, kurie būtini tinkamam Duomenų subjekto identifikavimui; be to, asmens atstovas pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją.

7.5.       Gavusi prašymą, Organizacija atsakymą pateikia ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jei Duomenų subjektas kreipiasi Privatumo politikoje nustatyta tvarka, Duomenų subjektas apie trūkumus informuojamas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo dienos. Duomenų subjekto prašymas nenagrinėjamas, jei Duomenų subjektas neištaiso nurodytų trūkumų arba neinformuoja Organizacijos apie priežastis, dėl kurių nurodyti trūkumai negali būti pašalinti. Esant objektyvioms aplinkybėms, dėl kurių Duomenų subjektas negali pašalinti nurodytų trūkumų, Organizacija, juos įvertinusi, gali priimti Duomenų subjekto prašymą ir jį išnagrinėti.

7.6.       Organizacija, veikdama kaip Duomenų valdytojas, turi teisę pagrįstai atsisakyti įgyvendinti Duomenų subjekto teises, remdamasi Reglamente nustatytais pagrindais.

7.7.       Organizacijos veiksmai ar neveikimas, susiję su Duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, gali būti skundžiami Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, taip pat kompetentingam teismui.

7.8.       Pateikiama informacija apie Asmens duomenų tvarkymą, patikrinamas Duomenų tvarkymo teisėtumas ir vientisumas, nutraukiamos Duomenų tvarkymo operacijos, duomenys nemokamai sunaikinami.

7.9.       Duomenų subjektai gali pateikti prašymą šiais būdais: el. paštu info@wiseon.eu arba atvykę į biurą adresu Gynėjų g. 14-24, Vilnius.

8.            BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1.        Privatumo politikoje pateikiamos nuorodos į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto svetaines ir jose esančias privatumo nuostatas. Organizacija neatsako už tokių svetainių turinį, privatumo politiką ir jos atitiktį įstatymams, todėl Svetainės lankytojas, prieš pateikdamas informaciją apie save, turėtų perskaityti atitinkamos svetainės privatumo politiką.

8.2.       Privatumo politikos nuostatų įgyvendinimui ir aiškinimui taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

8.3.       Jei kuri nors šios Privatumo politikos nuostata tampa arba paskelbiama negaliojančia, likusios nuostatos lieka galioti.

8.4.       Ši Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Organizacija gali bet kada pakeisti Privatumo politiką. Visi Privatumo politikos pakeitimai skelbiami Svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai ir / arba papildymai įsigalioja juos paskelbus Svetainėje. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti Organizacijos Privatumo politiką.